Vårdcentral Dalbo Region Kronoberg

 

Vårdcentralen Dalbo ligger (VC Dalbo)  i stadsdelen Araby i Växjö i Region Kronoberg.

Området Araby beskrivs som ett socioekonomiskt utsatt område och medborgarna löper större risk för ohälsa. Statistik visar att vissa patientgrupper på vårdcentralen har större livsstilstilrelaterad ohälsa än genomsnittet i Region Kronoberg.

Omständigheterna kring kommunikationsbrist bidrar till att försvåra att skapa relationer som stödjer patienterna i en personcentrerad vård. Bristande kommunikation medför även svårigheter med samhällsorientering bland medborgarna.

Det pågår ett omställningsarbete på vårdcentralen för att minska den beteenderelaterade ohälsan hos medborgarna och organisera verksamheten utifrån medborgarens behov.

För att minska de beteenderelaterade ohälsan och stärka hälsan hos medborgarna genomför vårdcentralen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter med samhällsaktörer som är verksamma på området. Dessutom direkta insatser riktade gentemot invånarna.

Aktiviteterna riktar sig till att öka graden av hälsolitteracitet hos medborgarna i området, skapa trygghet, minska medborgarnas oro för sin hälsa och samarbeta med relevanta organisationer i närområdet för att nå dessa mål.

 

kontaktperson: Abdulkadir ISMAEL Ahmed |Folkhälsoutvecklare, Vårdcentralen Dalbo

0767 – 20 78 73 | 0470 – 58 69 31 | Abdulkadir.Ahmed@kronoberg.se

Stefan Carlsson | Avdelningschef primärvårdsrehab Nordväst

0767 – 25 97 44 | 0470 – 58 66 98 | stefan.carlsson@kronoberg.se