Göteborg Nordost – Folkhälsa

Hälsa är en av de högst värderade aspekterna av livet, att vara frisk och fri från sjukdom är mycket viktigt för människor. Hälsa är också en förutsättning för att delta i sociala sammanhang, utbilda sig, arbeta och försörja sig. De mänskliga rättigheterna uttrycker att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv, så ser inte verkligheten ut i dagens Göteborg eller i Angered. Den generella hälsan tenderar att öka, men det gör även hälsoklyftorna mellan människor med olika lång utbildning, inkomst och arbete. Barn växer upp med olika livsvillkor och det påverkar deras förutsättningar för hälsa och utveckling senare i livet. Hälsan är ojämlik, både i förhållande till staden och inom stadsdelen. I folkhälsoarbetet behöver insatser prioriteras i enlighet med målformuleringen ”skillnader i hälsa ska minska”. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan kräver ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer och verksamheter. Arbetet för en förbättrad folkhälsa i Angered ska därför bedrivas i hela förvaltningen och i samverkan med andra aktörer inklusive civilsamhället.

På lång sikt kommer folkhälsomålet mätas genom valdeltagande. För riksdagsvalet 2022 är målet att öka valdeltagandet från 67 procent (2018) till 72 procent och för kommunvalet från 62 procent (2018) till 65 procent. Därtill finns indikatorer som rör självskattad hälsa och indikatorer för de strategier som förvaltningen valt att arbeta med för att nå ökad måluppfyllelse. För att uppnå folkhälsomålet har förvaltningen valt sex strategier att fokusera på. Genom att arbeta med dessa strategier förväntas långsiktiga resultat och en positiv utveckling av folkhälsan. Strategierna är:

  • Demokratistärkande insatser
  • Skapa förutsättningar för arbete
  • Psykisk hälsa
  • Meningsfull fritid
  • Tidiga förebyggande insatser
  • Tobaks- och drogförebyggande arbete