Friska barn i Skaraborg

– övervikt och fetma bland barn går att förebygga

I Skaraborg kraftsamlar vi för att minska antalet barn och unga med fetma och övervikt. Detta då det visat sig att Skaraborg är den delregion i Västra Götalandsregionen som har den största andelen 4- åringar med övervikt och fetma.
Med arbetet vill vi inverka på barns och ungas möjligheter till en hälsosam livsstil genom deltagarstyrda, hälsofrämjande och förebyggande insatser på samhällsnivå. Vi sätter barnet i centrum och vill skapa en miljö runt dem som underlättar för ett hälsosamt liv.

Arbetet är riktat till alla kommuner
i Skaraborg.

Arbetet startade 2017 med en kartläggning för att identifiera behov och utvecklingsmöjligheter.
Kartläggningen visade att det fanns ett utbildningsbehov både avseende fakta och bemötande i syfte att förebygga övervikt och fetma. Det fanns också ett behov av att bygga nätverk och stärka samverkan mellan olika aktörer i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Att kommunicera om fördomar kring barn och unga som har övervikt och fetma visade sig också vara centralt. Det är ofta belagt med skuld och skam både hos föräldrar och barn om barnet väger för mycket.

Arbetet genomförs i hela delregionen Skaraborg i Västra Götaland.
Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma bland barn går att förebygga är ett av fyra kraftsamlingsområden som ingår i den Modell för samverkan avseende socialhållbarhet/folkhälsa som Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund driver tillsammans.

“Vi önskar skapa en omgivning där barn kan växa upp på ett hälsosamt sätt”

– en satsning för att minska barnfetma i Skaraborg

Kontaktuppgifter:
Folkhälsostrateg Madeléne Engvall 0512- 572 79
Folkhälsostrateg Karin Skagelin 0511 -324 79