Hälsopromotör

Koncept för att nå barn 0-6 år och deras familjer för att arbeta hälsofrämjande och minska kariesprevalensen hos barnen.