Hälsopromotör

Skapa koncept för att nå små barn och deras familjer för att arbeta hälsofrämjande och minska kariesprevalensen hos barnen.