Metodbok

Inledning

Helhetsmetodiken1 (Hhm) har vuxit fram ur praktiskt folkhälsoarbete som ett systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på jämlik hälsa. Metodiken är utvecklad för hälsofrämjande och preventivt arbete på gruppnivå. Den ger underlag för planering, uppföljning och styrning; aspekter som Kommissionen för jämlik hälsa framhöll som centrala för att folkhälsoarbetet skall kunna ge resultat i form av minskade hälsoklyftor. Genom Hhm systematiseras och tydliggörs kunskap som professionerna kontinuerligt skapar tillsammans med berörda. Därigenom kan samhällets tillit till professionerna växa och behovet av detaljstyrning minska.

Länk: 200603 Metodbok Helhetsmetodiken