Hela nordöstra Göteborg cyklar

Bild på deltagare från cykelskolan när det deltar i Göteborgsgirots cykellopp

Cykelskolan är en del i Angereds Närsjukhus folkhälsoarbete som sker i samverkan med flera andra aktörer.

Mål

Bidra till ett socialt hållbart samhälle genom aktiv samverkan mellan Angereds Närsjukhus aktuella stadsdelar, lokala bostadsbolag, Göteborgs Girot samt Cykel främjandet.

Folkhälsa

Genom att lära sig cykla vill vi underlätta för fysisk aktivitet och hälsofrämjande vanor. Cykelskolan bedrivs på en enkel nivå och kräver inga som helst erfarenheter av varken cykling eller idrott. Vid varje tillfälle bjuder vi på enklare mellanmål och samtala med deltagarna om vad dem själva upplever är viktigt för deras hälsa och hur området de bor i kan hjälpa eller begränsa dem. Mellanmålet som erbjuds har grund i livsmedelsverkets rekommendationer. Alla aktiviteter är kostnadsfria men kräver ett aktivt deltagande och engagemang. 

Trygghet

Genom att skapa möten mellan olika individer och grupper vill vi möjliggöra nya bekantskaper och främja känslan av trygghet hos befolkningen. Vi arbetar aktivt för ett gott bemötande, för medskapande och inkludering. Vi vill fylla de allmänna utrymmena i stadsdelarna med positiv aktivitet samt bekanta oss med områden deltagarna kanske tidigare inte kände till. Flera nya relationer har utvecklats genom kurserna och vid återträffar och utvärdering framgår de sociala relationerna som viktigast tillsammans med vänligt bemötandet från ledarna och samarbetspartners. Detta märks även i engagemang hos nya volontärer och att tidigare deltagare håller kontakt och fortsätter att engagera sig i utflykter och sociala aktiviteter.

Social hållbarhet

Genom ökat cyklande vill vi underlätta för rörlighet utan att öka bilismen och negativ klimatpåverkan. Vi arbetar med återbruk av gamla cyklar och gemensamma verktyg för underhåll och service av cyklar. Vid utvärdering av tidigare terminer uppgav ca 70 % av deltagare att de cyklat flera gånger efter avslutad kurs, många använder cykeln när dem handlar, tar sig till jobb eller skola.

Cykelskolan

Cykelskolan erbjuds i en kurs per termin där 10 deltagarna vid totalt 10 tillfällen lär sig att cykla och får grundläggande kunskap om trafikregler.

Cykelutflykter/ cykelnätverk

Vid utvärderingen av cykelskolan framkom att flertalet deltagare kände sig osäkra på att cykla ute i trafiken. Därför arrangeras ca två cykelutflykter i månaden under eftermiddag och helg eftersom det är då deltagarna har mest tid.

Med cykelutflykter lär vi oss att hitta i närområdet. Vi cyklar i olika geografiska områden med utgångspunkt i Bergsjön, Gårdsten och Tynnered. Tack vare cykelutflykterna upplever ett större antal deltagare sig som cyklister. Här etableras och upprätthålls bekantskaper övergripande över staden.

FixaCykel

FixaCykel är en kurs på sex tillfällen, 3 timmar per tillfälle, där varje deltagare får en begagnad cykel som de med stöd av cykelreparatör / handledare lär sig att laga och underhålla. Vid sista tillfället får deltagarna ta med sin cykel hem, tillsammans med en hjälm, lampor och lås. Vi arbetar för återbruk av gamla cyklar, stärkt gemenskap i området och ekonomiskt underlätta för dem boende att äga en cykel.

https://cykelframjandet.se/hela-gardsten-cyklar/