Region Kronoberg

Bakgrund

Folkhälsoarbetet i Region Kronoberg vilar till stora delar på en samverkansgrund med andra aktörer. Senaste åren har flera föreningar och andra organisationer kontaktat enheten för Folkhälsa och social utveckling med projektidéer i sina föreningar med syfte att stärka folkhälsa på olika sätt. Hittills har inga projektmedel eller andra möjligheter till finansiering funnits tillgängliga för denna typ av behov vilket har medfört svårigheter för de aktuella föreningarna att förverkliga sina idéer.

 

Uppdrag

Tillsammans för hälsa ligger i linje med det uppdrag som fullmäktige har gett Folkhälsoberedningen att under 2022 utarbeta en samverkansmodell med civilsamhället. Det kopplar även till det insatsområde som fokuserar på civilsamhället i projektet Hållbar regional utveckling. Insatsområdet tittar på hur samverkan med civilsamhället kan utvecklas med syfte att bemöta storskaliga och komplexa samhällsförändringar.

 

Syfte

Syftet med projektstödet är att kunna stärka samverkan mellan civilsamhället och Region Kronoberg och därmed kunna möta de behov av ekonomiskt stöd som finns hos föreningar och organisation.

 

Kontakt Person: Linda Marie Petersson
linda-marie.petersson@kronoberg.se