Regionalt Processteam (RPT)- ohälsosam viktutveckling hos barn

Regionen har startat ett tvärprofessionellt team med uppdrag att ta fram vårdplan, vårdkedja och främjande/förebyggande insatser som är tydliga, gemensamma och kunskapsbaserade. Syftet är att minska förekomsten av ohälsosam viktutveckling hos barn.

Den delen av arbetet som i första hand berörs här är den som handlar om främjande och förebyggande insatser. Sådana utförs av många olika aktörer, där skola, förskola, föreningar i det civila samhället, mödra- och barnhälsovård är några exempel. Även livsmedelsaffärer, bostadsbolag och andra vars verksamhet påverkar barnens vardag kan ha stor betydelse. Genom att så många som möjligt som arbetar mot samma mål delger sina erfarenheter med varandra, så kan vi tillsammans bidra till en hälsosam viktutveckling för så många barn som möjligt.

 

Vi kommer att starta ett antal pilotprojekt för att tydliggöra de insatser som görs och knyta ihop erfarenheterna.  Aktörer i det civila samhället, i den offentliga sektorn eller näringslivet vars verksamhet kan ha påverkan på barns viktutveckling är välkomna att anmäla sitt intresse för att bli ett sådant projekt. I korthet innebär det att dokumentera befintliga insatser i verksamheten (enligt formulär som redan är framtagna), reflektera kring dem samt delta i kunskapsutveckling tillsammans med övriga pilotprojekt. Fokus är alltså inte att hitta på nya saker, utan att ta vara på den professionella reflektionen och omdömet och bygga vidare utifrån det.

 

Tanken är att synliggöra det som görs, bedöma vad som fungerar samt att på sikt åstadkomma strategibeslut och implementering.

 

Kontakta gärna Janina eller Maria (se nedan) om du/din verksamhet vill delta, eller för ytterligare info.

Ansvariga för pilotprojekt Göteborg Nordost
Janina Johansson, SBUA/SV. E-post: Janina.a.johansson@vgregion.seMaria Magnusson, Folkhälsoenheten/SV. E-post: Maria.b.magnusson@vgregion.se

 

Befolknings formulär 


Organisation och samverkan
Föräldrar formulär 

Digitalt stöd för sidan: Kajsa Paniagua Iacobi
E-post: Sofia.Kajsa.Paniagua.Iacobi@vgregion.se