Sjukhusen i Väster

 

Folkhälsoenheten på Sjukhusen i Väster [SV] har ett unikt befolkningsuppdrag som utgår från Angereds närsjukhus.  Sjukhuset har ett uppdrag att aktivt samverka i det lokala folkhälsoarbetet i Göteborg Nordost. Det innebär att sjukhuset på egen hand och i samverkan med andra aktörer ska stärka det lokala arbetet för att förbättra folkhälsan och förebygga ohälsa bland befolkningen. Stor vikt läggs vid att stödja barn och unga till en bättre hälsa, genom familjecentrerade arbetssätt.

Som hälsofrämjande sjukhus ska SV även främja en positiv hälsoutveckling hos de egna medarbetarna. SV ska delta i nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), bidra med kompetens inom områdena hälsofrämjande och förebyggande samt fortsätta utveckla det hälsofrämjande arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och regionuppdrag (RS 138-2011).

De styrdokument som ligger till grund för folkhälsoarbetet är Budget för Västra Götalandsregionen, Vårdöverenskommelse mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sjukhusen i Väster samt Detaljbudget för Sjukhusen i Väster. Utifrån dessa styrdokument väljs målområden, fastslås målsättningar och planeras insatser. Fokus är att bidra till att minska de socialt betingade hälsoklyftorna i samhället.

Folkhälsoarbetet vid SV är rättighetsbaserat och bedrivs utifrån principerna tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet (accessability, availability, acceptability, Quality – AAAQ).

Det övergripande målet är en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Länk till Angereds Närsjukhus webbplats.

 

Kontakt

Kajsa Iacobi; Folkhälsoutvecklare, Helhetsmetodiken
Mobil: 072-206 51 01, sofia.kajsa.paniagua.iacobi@vgregion.se