Folktandvården VG

Folktandvårdens folkhälsoarbete tar avstamp i visionen ”Frisk i munnen hela livet. Vi bidrar till ökad allmän hälsa i Västra Götaland” och har det övergripande målet att: ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska”. För att leva upp till vision och mål satsar Folktandvården VG på att ytterligare utveckla sitt folkhälsoarbete och sin samverkan med andra parter. Folkhälsoarbetet struktureras utifrån att prioriterade grupper identifieras och relevanta insatser planeras och genomförs. Detta har resulterat i mer verksamhet på arenor som familjecentraler, förskolor, skolor och äldreboenden 

Insatser kan ha olika utgångspunkt

Insatserna kan vara regionala och centrala, som det populationsbaserade preventionsprogrammet FRAMM. De kan också utgå från de enskilda klinikerna med insatser anpassade efter lokala förhållanden och behov. Projekt och utvecklingsarbete sker ofta i samverkan mellan Hälsoodontologiska enheten och enskilda kliniker och andra samarbetsparter.  

Vårt val av Helhetsmetodiken

Vi har valt Helhetsmetodiken för utvärdering, men också som ett sätt att formativt följa en verksamhet och kvalitetssäkra de aktiviteter som görs. På köpet får vi också en mer kompetent personal med förmåga att reflektera och (metakognitivt) värdera sin insats.  

Utveckling av metodiken

Folktandvården har, tillsammans med Angereds Närsjukhus, arbetat med Helhetsmetodiken bland annat i projekten “Hälsosamtal med familjer” och “Hälsosamtal över dukat bord – metodutveckling och samverkan”. I det senare finns metodiken beskriven: Hälsosamtal över dukat bord

Ett omfattande och pågående arbete där vi använt metodiken för dokumentation och utvärdering är vår samverkan mellan ett antal folktandvårdskliniker och familjecentraler inom utsatta områden tillhörande Hälso- och sjukvårdsnämnderna för Göteborg och Väster. Drygt 200 rapporter är nu samlade i en databas och sammanställning och analys av dessa har påbörjats.