TAIK-projektet

Sverige har en åldrande befolkning med allt fler egna tänder. Detta innebär en stor utmaning för tandvård och äldreomsorg. I ett försök att säkra stödjande strukturer avseende munhälsa samt skapa arenor för dialog och arbetssätt mellan kommun och tandvård, bedrevs 2013–2016 ett pilotprojekt i en västsvensk kommun (Mariestad). En tandhygienist (TAIK) anställdes i kommunal verksamhet. Vid projektets slut konstaterades att professionell tandvårdskompetens framgångsrikt hade integrerats i den kommunala verksamheten.

Aktuellt läge

TAIK-verksamheten bygger på erfarenheter från pilotprojektet, tillgänglig evidens, klinisk erfarenhet samt respektive kommuns behov. Målet är att tandvårdskompetens integreras i kommunal verksamhet så att förebyggande insatser och goda munvårdsrutiner säkras. ”TAIKarna” är inte kliniskt verksamma utan ska verka brett som brobyggare genom ömsesidigt lärande, vara en resurs i tandvårdsfrågor, kvalitetssäkra samt stärka kompetens/rutiner som avser kontexten för individer 65 +.

Framtid

En omfattande utvärdering sker löpande av TAIK-projektet. Bland annat pågår en studie rörande kunskap och attityder till munhälsa/-vård omfattande chefer, biståndsbedömare, sjuksköterskor och omsorgspersonal i kommunal äldreverksamhet i TAIK- och kontrollkommuner. Baseline-enkäten (n=2500) distribuerades innan TAIK började sitt arbete (svarsfrekvens: 60%). Uppföljning sker om tre år.

Att integrera munhälsokompetens i kommunal verksamhet skapar nya arbetssätt och leder till tvärprofessionell kompetensutveckling som i förlängningen kan säkra en god munhälsa i den äldre befolkningen. Om resultaten av TAIK-projektet visar samma goda resultat som pilotstudien bör konceptet implementeras på bred basis.