Om Helhetsmetodiken

Helhetsmetodiken är Sjukhusen i västers metodik för folkhälsoarbete. Genom detta arbetssätt systematiseras och tydliggörs kunskap som folkhälsoarbetets professioner kontinuerligt skapar tillsammans med berörda. Metodiken innefattar en vetenskapsteoretisk grund, ett normkritiskt förhållningssätt för inkludering samt delaktighet från befolkningen.

Kontinuerlig dokumentation

Helhetsmetodiken bygger på kontinuerlig dokumentation, som tydliggör vad som uträttas och varför. Dokumentationen kan, med hjälp av vårt webbverktyg, göras via mobil, surfplatta eller dator. Den strukturerade dokumentationen gör det lätt att beskriva processer, vilket underlättar för samverkan både inom den egna verksamheten och med andra parter.

Insatser kopplas till verksamhetsmål

Genom dokumentationen kan specifika insatser kopplas till verksamhetsmål, följa förlopp och resultat i processer. Verksamheten får även enkel och lättillgänglig statistik och underlag för kritisk reflektion, vilket är en del i den formativa uppföljningen. Detta ger en plattform för diskussion och utveckling inom den egna personalgruppen och möjlighet att skräddarsy insatser efter individers och gruppers behov.

Kontinuerlig uppföljning

Eftersom arbetet följs upp kontinuerligt kan vi lättare se om insatserna:

  • sker på rätt plats
  • är anpassade för målgruppen
  • förmedlar information som är önskvärd och relevant
  • adresserar hälsoproblem med relevanta åtgärder
  • koppla åtgärder till handlingsplan och verksamhetsmål

Läs gärna mer om Helhetsmetodiken här: www.angeredsnarsjukhus.se/helhet

Kontakt:

Kajsa Iacobi; Folkhälsoutvecklare Helhetsmetodiken
Mobil: 072-206 51 01, sofia.kajsa.paniagua.iacobi@vgregion.se

Maria Magnusson, Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet på Sjukhusen i väster

Maria Magnusson, Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet på Sjukhusen i väster, Med. Dr., leg. sjuksköterska, leg. dietist med specialisering inom folkhälsa maria.b.magnusson@vgregion.se