FaR – utbildningar och nätverk

Våra utåtriktade insatser i form av utbildningar och nätverk riktar sig mot vårdgivare och syftar att främja och stärka processerna kring FaR och fysisk aktivitet som medicinsk behandling. Till dessa insatser hör bl.a.:

  • Utbildningar i FaR och fysisk aktivitet som medicinsk behandling för vuxna och barn/unga
  • Kortare informationstillfällen om fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS
  • Informationstillfällen på vårdenheter, t.ex. träff med FaR-ansvarig på enheten eller information på APT
  • Nätverksträffar för FaR-ansvariga på vårdenheter i Göteborg (inriktning vårdcentral, rehab/habilitering samt barn/unga)
  • Våra dietister erbjuder även utbildning om kostråd i vården

I Göteborg finns stora hälsoskillnader om man jämför mellan stadsdelar och sociala grupper. I stadsdelar där invånarna generellt har en låg socioekonomisk status är ohälsan större jämfört med i stadsdelar som karaktäriseras av en hög socioekonomisk status. Det är väl känt att till hälsans bestämningsfaktorer hör sociala faktorer, livsvillkor i form av uppväxtmiljö, boende, utbildning, arbete, sociala nätverk, etc. Dessa samspelar och påverkar och påverkas även av levnadsvanor såsom mat, sömn, fysisk aktivitet.

Förutsättningar och behov ser alltså olika ut, mellan olika stadsdelar och olika sociala grupper. Det är därför av stor vikt att vi i våra utåtriktade insatser, når vårdgivare över hela staden samt tar hänsyn till deras och deras vårdtagares olika förutsättningar och behov. Genom utvärdering av våra insatser med hjälp av Helhetsmetodiken hoppas vi få kunskap om hur väl vi lyckas stötta och stärka processer kring FaR runt om i staden, med syfte att främja en god och jämlik hälsa hos göteborgarna, genom ökad fysisk aktivitet.