Region Västerbotten, Projekt på rätt sätt,

Hälsoutvecklingen i Sverige har under de senaste årtionden varit god. Vår levnadsstandard utvecklas och vi lever längre. Men det finns stora sociala skillnader i hälsa där de som har längre utbildning också tar större del av den goda hälsoutvecklingen. I de insatser som vi skapar för att främja hälsan måste vi ta hänsyn till dessa sociala skillnader och aktivt planera för att dessa skillnader inte stärks utan motverkas. Genom att använda oss av projektplaneringens olika steg vill vi skapa hållbara insatser som ska leda till att minska de sociala skillnaderna i hälsa hos en eller flera utvalda grupper bland Västerbottens innevånare. Detta är en del i att Västerbottens läns landsting har som vision att vi ska ha Världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020.

Idé

Många av de hälsofrämjande insatser som planeras och genomförs tenderar att göra störst nytta för dem som redan har många hälsofrämjande faktorer på plats. När vi planerar insatser måste vi ta hänsyn till de sociala skillnaderna i hälsa och utforma insatser så att dessa skillnader inte ökar. Genom exempelvis VHU och Salut-satsningen finns det en möjlighet att nå hela Västerbottens befolkning i olika skeden i livet med hälsofrämjande insatser men vi ser även här att inte alla tar del av de insatserna. Exempel på det är personer som immigrerat till Sverige. Det är en grupp med stor variation i livsvillkor och levnadsvanor men i det stora hela finns det många faktorer att förbättra för att gruppen ska kunna få bättre förutsättningar för en god hälsa.  Men det finns även fler grupper som inte nås.

Genom att granska våra befintliga hälsofrämjande processer kan vi identifiera vilka grupper i samhället vi har svårare att nå och därefter skapa en plan för hur vi kan förändra för att öka antalet personer som tar del av hälsofrämjande satsningar.

I rapporten Strategi för jämlik hälsa har ett antal sårbara grupper identifierats. Vi utgår från den och kontrollerar sedan för hur många hälsofrämjande satsningar som riktas till varje grupp. Vilka av dessa sårbara grupper som vi kommer att undersöka här baseras på antal riktade satsningar en grupp har, men trots det ändå faller bort.

Bild på region västerbottens loggotyp.