Cancerprevention: cancerkodex och preventionsplan

Världshälsoorganisationen har utformat den europeiska kodexen mot cancer. Kodexen innehåller 12 identifierade områden relaterade till levnadsvanor som är kopplade till cancerrisk. Den kan läsas här.

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en cancerpreventionsplan som går att läsa genom att klicka på bilden här nedanför.

Omslag till häfte om evidensbaserat kunskapsstöd för cancerprevention - Cancerprevention

För okända informatörer (levnadsvanor): tryck på knappen här nedanför.